Müügitingimused:

Üldsätted
Telksaunad.ee on Terma.camp ja Rennosti.com toodete ametlik maaletooja ja edasimüüja Eestis.

Müügitingimused kehtivad telksaunad.ee veebikeskkonnast www.telksaunad.ee toodete ja teenuste tellimisel/ostmisel.
Müüja: KARLEST OÜ (telksaunad.ee)
registrikood 12201519
info@telksaunad.ee
tel. 5688 7780.

Järgnevad müügitingimused kehtivad kõikide ostjate suhtes, kes kasutavad telksaunad.ee veebikeskkonda (www.telksaunad.ee) selle kaudu kaupade tellimiseks/ostmiseks.

Tellimuse kinnituseks loetakse saadetud ettemaksuarve tasumist. Tellimuse kinnitamisega kinnitab ostja, et ta on müügitingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad telksaunad.ee veebikeskkonna vahendusel ostetud toodete käsitlemisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

Telksaunad.ee võib muuta müügitingimusi, toodete ning teenuste hindasid tulenevalt turu muutustest ja parema teeninduse vajadusest. Muudatused kajastuvad veebilehe telksaunad.ee avalikus keskkonnas.

Hinnad
Kõik veebilehel telksaunad.ee esitatud hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.

Ostu vormistamine
Ostu vormistamiseks võta ühendust telksaunad.ee meeskonnaga kas veebilehel leiduva päringuvormi, e-maili aadressi info@telksaunad.ee või telefoni teel 5688 7780.
Ostu vormistamiseks väljastatakse müüja poolt ostjale arve ostja valitud toodetele. Arve väljastamiseks edastab ostja müüja e-mailile info@telksaunad.ee ostja andmed: ostja nimi, juriidilise isiku korral lisaks registrinumber, kauba transpordi soovi korral sihtaadress postiindeksiga ning ostja kontakttelefon ning e-mail.
Tellimuse täitmine müüja poolt eeldab ostjapoolset ettemaksuarve tasumist.

Tarnetingimused
Tellitud tooted tarnitakse ostja poolt tellimuses märgitud tarneaadressile või antakse üle kokkulepitud ajal ja kohas.

Kõik tellitud tooted pannakse teele hiljemalt 3-tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Tarneaeg müüja laost Eestisisestele tellimustele võtab aega keskmiselt 3 tööpäeva. Kui toodet müüja laos pole, siis on toode ettetellimisel, mis tähendab enamasti 1-2 nädalast tarneaega. Teatud toodete tarneaeg võib sõltuvalt toote tootjatehasest ning transpordist kujuneda ka pikemaks, sellisel juhul teavitab müüja sellest ostjat esimesel võimalusel.

Taganemisõigus
Vastavalt Võlaõigusseaduse §56 on tarbijal õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva jooksul.

Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb ostjal saata müüjale kirjalik avaldus e-mailile info@telksaunad.ee enne taganemistähtaja lõppu. Soovitatav on ostjal säilitada avalduse koopia, sest lepingust taganemist peab tõendama ostja!
Tagastatava toote peab ostja müüjale tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest!

Ostja võib tootega tutvumiseks kasutada toodet viisil, mis on vajalik toote olemuses, üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (VÕS §56 lg 4). Seega, palume tagastada kasutamata, siltidega, korrektne ja võimalusel originaalpakendis toode!

Kui toodet on kasutatud kauem/rohkem, kui see on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, ei kaota ostja taganemisõiguses, kuid vastutab toote väärtuse vähenemise eest! Toote väärtuse vähenemine võib seisneda puhastamise- ja parandamiskuludes ning kui toodet ei saa enam müüa uuena, objektiivselt põhjendatud kahjus, mis tekib müüjale tagastatud toote müümisel kasutatud tootena.
Toote tagastamisega seotud kulud katab ostja!

Toote eest tasutud summa, koos kättetoimetamiskuludega (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud kättetoimetamise viisist), tagastame viivitamata, kuid hiljemalt 14 tööpäeva möödumisel alates päevast, mil saame teada ostja otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimakse, kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui ostja on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks.
Tagasimakse eelduseks on tagastatava toote eelnev tagastamine!

Pretensioonide ja vaidluste lahendamise tingimused
Vastavalt Võlaõigusseadusele §218 lg 2 vastutab müüja toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul toote üleandmisest ostjale. Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul alates toote ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole just vastuolus toote või puuduse olemusega.

Tarbijal on õigus puudustega toote puhul esitada telksaunad.ee -le pretensioone 2 aasta jooksul alates toote üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul alates toote puuduse avastamisest! Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega toodet, kui toote kasutamine halvendab veelgi toote seisukorda.

Kui toode ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt toote parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjusta müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulist ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib parandamise asemel toote asendada lepingutingimustele vastava tootega. (VÕS     §222     lg     1). Juhul kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, on tarbijal õigus ka lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.

Pretensiooni esitamise korral kannab esimese 6 kuu jooksul asja üleandmisest müüjale pretensiooni menetlemise, asja parandamisega või asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-,posti-,töö-,reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS §222 lg 4 ). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

Telksaunad.ee ei vastuta kui toode on kahjustunud ostja süü või hoolimatuse tõttu; defektide eest, mis on tekkinud toote mitteotstarbelise kasutamise tagajärjel ning toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Kui müüja ja tarbija ei jõua omavahel kokkuleppele, on tarbijal õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks Eestis on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase toote või teenuse väärtus on 30 või enam eurot.

Pretensiooni esitamiseks saada telksaunad.ee -le sellekohane avaldus e-posti aadressile info@telksaunad.ee, kus märgi ära järgmine info:

  • Sinu nimi ning telefoni number
  • Kaebuse esitamise kuupäev
  • Tellimuse/arve number
  • Toote puuduse selgitus
  • Esitatav nõue (vahetus uue toote vastu, raha tagasi vms)
  • Võimalusel lisa avaldusele pildid defektist

Kaebusele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul.

Turvalisus ja andmekaitse
Kõiki telksaunad.ee veebilehe külastamise ja ostu sooritamisega seoses teatavaks saanud kliendi isikuandmed käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning ei avaldata kolmandatele osapooltele välja arvatud juhul, kui see on vajalik tellimuse täitmiseks või kui Eesti Vabariigi seadus selleks kohustab. Kliendi andmeid kasutatakse vaid tellimuse täitmiseks ja kliendisuhete hoidmiseks. Kui klient soovib oma andmete kustutamist, siis piisab selleks soovi avaldamisest e-maili või telefoni teel.